top of page

Styrelse och stadgar

Föreningens styrelse

DSC016923.jpg

Ordförande

Lena Svensson

22279875_1625229894175443_25748810014042

Vice ordförande

Frank Brundin

carina.jpeg

Kassör

Carina Nilsson

kalle.jpg

Revisor

Karl-Magnus Svensson

Stadgar för den ideella föreningen

          Childrens Welfare Fund

 

§ 1. Föreningens firma 

Föreningens firma är Childrens Welfare Fund. 

§ 2. Föreningens ändamål och verksamhet 

Föreningen är uteslutande en hjälporganisation byggd på kristen grund och är organiserad som en ideell förening. 

Föreningens ändamål är att vara samarbetspartner med Smyrna Church, Galle på Sri Lanka i öppnandet och den fortsatta driften av ett dagcenter för utsatta barn i Galle city med namnet Smyrna, Hirusara daycare center. 

 

Föreningen arbetar för att skapa bättre livsvillkor och förutsättningar för utsatta barn att få en bättre framtid genom att fånga upp och hjälpa utsatta, föräldralösa, övergivna och/ eller hemlösa barn genom att ge dem trygghet och skydd undan gatornas exponering och risker, näringsrik mat, social träning, utbildning, rehabilitering och integrering i samhället samt utveckla dem till ansvarstagande medborgare.

 

Föreningen organiserar och distribuerar även ekonomisk hjälp till fadderbarnsverksamheten inom Smyrna Church, Galle Sri Lanka. Denna verksamhet har som ändamål att stödja fattiga familjers barn och ungdomar till att få en utbildning och därmed en bättre framtid.  

Föreningen skall finansiera sin verksamhet via intäkter från gåvor från privatpersoner, företag och föreningar, månadsgivare, intäkter från försäljningar på loppmarknad och insamlingar i samband med föredrag och bildvisning av verksamheten på Smyrna, Hirusara daycare center. 

Allt arbete som bedrivs inom föreningen Childrens Wellfare Fond skall ske ideellt och utan ekonomisk ersättning. 

 

 

§ 3. Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Essunga Kommun. 

 

§ 4. Sponsorer

 

Donationer till Smyrna, Hirusara daycare center från privatpersoner, företag, föreningar och månadsgivare sker med valfri summa och utan uppsägningstid.                                                                                              

Kostnad för att ha ett specifikt fadderbarn är 150 kr/barn och månad. 

Sponsorer får regelbundna nyhetsbrev från verksamheten på dagcentret respektive årliga rapporter angående sina specifika fadderbarn. 

 

§ 5. Styrelse 

Föreningen styrelse består av: 

Ordförande, 

Vice ordförande,  

Kassör  

Revisor  

 

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte. Mandatperioden för styrelsens ledamöter är två år. 

Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredställande kontroll. 

 

§ 6. Föreningens årsmöten 

Föreningens årsmöte skall hållas inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår. 

Föreningens ordförande kallar skriftligt styrelsemedlemmarna till årsmötet. 

 

På föreningens årsmöte skall följande punkter finnas med:

 

  • Verksamhetsberättelse upprättad av styrelsen, innehållande information om så väl verksamheten som ekonomin, vilka som sitter i styrelsen och årets viktigaste händelser.  

  • Ekonomisk berättelse 

  • Revisionsberättelse 

  • Val av ordförande 

  • Val av vice ordförande, kassör och revisor 

  • Behandling av inkomna propositioner och förslag från styrelsen 

  • Behandling av inkomna förslag från månadsgivare eller faddrar 

 

Såsom beslut fattade på årsmötet gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.  

Vid årsmötet skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden samt en styrelseledamot. 

 

 

§ 7. Styrelsens sammanträden 

Ordinarie sammanträde skall hållas inom fem månader efter utgången av varje räkenskapsår. 

Extra sammanträde hålls när styrelsen finner det nödvändigt. 

Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.  

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden samt en styrelseledamot. 

 

§ 8. Föreningens räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden från 1 januari till och med 31 december. För varje räkenskapsår skall avges årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. 

 

 

§ 9. Överföring av medel 

Överföring av medel skall ske kvartalsvis till Bankkonto:  

A/C 72352582, BANK OF CEYLON, Colombo Sri Lanka 

Mottagares namn: Smyrna, Hirusara day care centre, Smyrna Church, Havelock place, GALLE 

 

Ordförande Lena Svensson och kassör Carina Hult har dispositionsrätt över företagskontot och behörighet att verkställa överföringar och betalningar. 

 

Huvudansvarig och pastor för Smyrna Church Galle Sri Lanka, Mark Nanayakkara, ansvarar för att skicka den ekonomiska redovisningen av överförda medel till föreningens ordförande. 

 

 

§ 10. Uppföljning med Smyrna Church, Galle Sri Lanka 

 

Regelbunden kontakt skall hållas med ansvarig för verksamhet som bedrivs inom Smyrna Church, Galle- pastor Mark Nanaykkara. Denna uppföljning skall ske minst varje kvartal och utföras av föreningens ordförande. Syftet med uppföljningen är att få rapporter från verksamheten på Smyrna, Hirusara daycare center och fadderbarnsverksamheten. 

  

 

§ 11. Revisor och Revision

 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall på ordinarie sammanträde väljas en ordinarie revisor och en revisor suppleant, för tiden till och med nästa ordinarie sammanträde/årsmöte. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll från årsmöte och övriga handlingar. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret. 

 

 

§ 12.  Beslut om ändring av stadgarna 

 

Beslut om ändring av stadgarna görs på föreningens årsmöte.  Ändringen träder i kraft endast om ¾ av de avgivna rösterna har godkänt ändringarna. 

 

§ 12. Upplösning 

Vid en eventuell upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar överföras och fördelas inom den sociala hjälpverksamheten inom Smyrna Church i Galle, Sri Lanka. 

 

 

 

Beslut att anta dessa stadgar har fattats vid föreningen Childrens Welfare Funds nybildningsmöte den 27 februari 2011. 

bottom of page